A D V E R B S

  ADVERBIAL ENDING POSITIVE KOMPARATIVE SUPERLATIVE
well o devro devreno najdevreno
newly o nevo neveno najneveno

There are two groups of adverbs in Slavëni: The regular ones always end with » o « (being created from adjectives: nev¦yn = new » nev¦o = newly), irregular adverbs mostly end with » a « or any other vowel and consonant (very seldom). We can cautiously compare both adverbial groups: But those irregular adverbs only with auxiliary adverbs više (= more) and najviše (= the most) or in descending order: mene (= less) and najmene (= the least).

SLAVËNI ENGLISH CZECH
danas today dnes
ošara yesterday včera
zevatra tomorrow zítra
(o) pastira the day after tomorrow pozítří
(a) predošara the day before yesterday předevčírem
(o) sedmica gi preštyn next week příští týden
(o) sedmica gi minelyn last week minulý týden
o vrema in time včas
asten hod this year letos
god i minelyn last year loni
asten sedmica this week tento týden
o vekae forever navěky
više more více
najviše most nejvíce
o pravo on the right vpravo
o levo on the left vlevo
polnato at midnight o půlnoci
poldano at midday v poledne
o vezira in the evening večer
o mitra in the morning ráno
dopoldano in the forenoon dopoledne
izpoldano in the afternoon odpoledne
o nata in the night v noci
vremo early časně
kasno late pozdě
rano soon brzy
stalno still stále
diravo sooner dříve
izmaha immediately (i)hned
pesata afterwards potom
pomalo slowly pomalu
nadola down dolů
dola below dole
dano daily denně
komo as tak, jako
prešta why proč
o kojyn vrema when kdy
kjesto often často
tako so tak
zenevo again znovu
kjade where kde
dakle thus tedy
mešna maybe možná
haje also také
jako how jak
vazda always vždy
mene less méně
najmene least nejméně

P R E P O S I T I O N S

SLAVËNI ENGLISH CZECH
at u
ad from od
bred before před
fra for pro
pres over přes
nad above above
with s
an above nad
za behind za
pri by, at při
antara under pod
after po
bës without bez

P O S T P O S I T I O N S

SLAVËNI ENGLISH CZECH
sëm with s
bahom during během
izmeje among mezi
izvana apart from mimo
izmeja between mezi
keyam except vyjma
sakras through skrze
fyram for pro, za
fadila along podél
kirama except (for) kromě
bysyna without bez
antara under pod
pres over přes
dyke thanks to díky
prisma by, at při
breda before před
kordina according to podle
onitara inside uvnitř, v
sarmaka toward(s) směrem k
frativa against proti
ozadma behind (v)za(du)
pesata after po(tom)
belišta close to blízko
nad above nad

C O N J U N C T I O N S

SLAVËNI ENGLISH CZECH
e(r) and a
ši or nebo
ene nor ani
ag too i
ala but ale
deš when když
alaha but (still) avšak
eši or anebo
da that že
komo as, like jako
dali if, whether jestli(že)
dokja while zatímco
dafrasa because protože
nega than než
dagan but, only jenže
šim as soon as jakmile
daha so as aby

P A R T I C L E S

SLAVËNI ENGLISH CZECH
i genitive genitiv
ë dative (to) dativ (k, do)
as accusative akuzativ
og vocative vokativ
o locative (in, on) lokál (v, na)
a instrumental instrumentál
iz ablative (from) ablativ (z, od)
i adjective particle adjektivní částice
ja yes ano
ne no ne
ne- not ne-

B A C K